Headlines:
 
 
 
 
You are here:: การให้บริการเว็บไซต์ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
 
 

การให้บริการเว็บไซต์ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

จำนวนผู้ลงคะแนน:
1099
ลงคะแนนครั้งแรก:
01 June 2010 09:30
ลงคะแนนครั้งล่าสุด:
วันอังคารที่ 01 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:31 น.

การให้บริการเว็บไซต์ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

Hits Percent Graph
ดีมาก = 5
812 73.9%
พอใช้ = 2
103 9.4%
ดี = 4
79 7.2%
ปรับปรุง/แก้ไข = 1
70 6.4%
ปานกลาง = 3
30 2.7%