Headlines:
 
 
 
 
You are here:: Home
 
 

พัฒนาลวดลายและเทคนิคการแปรรูปเสื่อกก

พิมพ์

พัฒนาลวดลายและเทคนิคการแปรรูปเสื่อกก

 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สำนักบริการวิชาการ และกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกกบ้านแพง

หลักการและเหตุผล

จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับผิดชอบการบริการวิชาการแก่ประชาชนในจังหวัดมหาสารคามมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบการเห็นว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นส่วนสำคัญในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรที่มีการว่างเว้นจากฤดูกาลทำนาโดยรวมกลุ่มกันสร้างอาชีพตามความถนัดและศักยภาพที่มีในชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชนจึงเกิดขึ้น ทำให้หลายๆชุมชนมีผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทต่างๆ ที่ส่งเสริมอาชีพ แต่ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีในจังหวัดมหาสารคามยังไม่ได้มาตรฐาน ทั้งในด้านการบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ ยังเป็นการใช้วัสดุจากโรงงาน เป็นกล่องกระดาษ,พลาสติก ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตอย่างมาก และราคาค่อนข้างสูง บางครั้งราคาบรรจุภัณฑ์สูงกว่าผลิตภัณฑ์ทำให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีราคาสูง จนได้รับผลตอบแทนน้อย ขายยาก เป็นต้น ประกอบกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ชุมชนก็ขาดความทันสมัย และไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ขาดการนำความรู้ที่เป็นวิชาการมาผสมผสาน เช่น การตัดเย็บ การออกแบบ หรือการรักษาความคงทนให้ได้มาตรฐาน ด้วยความสำคัญดังกล่าว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จึงเห็นว่า หากมีการส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ชาวบ้านมีอยู่แล้ว โดยอาศัยการนำความรู้ทางวิชาการ ผสมผสานกับสิ่งที่มีในชุมชนแล้ว จะการสร้างความภูมิใจและสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างยั่งยืน  โดยชุมชนเองต่อไป

วัตถุประสงค์

พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในด้าน

 • การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนรูปแบบใหม่
 • การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิมให้ดีขึ้น

ประสิทธิผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • สำนักบริการวิชาการสามารถให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม  ชุมชน และท้องถิ่นตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • สังคมเกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ เกิดการพัฒนาอาชีพและรายได้ ทำให้ชุมชนเข้มแข็งครอบครัวอบอุ่น สังคมสันติสุข
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
 • ผลิตภัณฑ์ชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของใช้ของตกแต่ของที่ระลึกได้รับการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

เนื้้อหาการอบรม

 • การคัดเลือกต้นกก
 • เทคนิคการมัดและย้อม
 • เทคนิคการทอเสื่อกก
 • การแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกก

รูปแบบการอบรม

 • การบรรยาย
 • การฝึกปฏิบัติ

คุณสมบัติของผู้รับการอบรม

 • กลุ่มอาชีพสตรี
 • ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

 • ตั้งแต่ 100 ท่าน ขึ้นไป

ระยะเวลาการฝึกอบรม

 • เวลา 2 วัน

สถานที่ฝึกอบรม

 • ศูนย์ทอเสื่่อกกบ้านแพง
 • สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ค่าลงทะเบียน

 • ท่านล่ะ 400 บาท

การสมัครและชำระค่าธรรมเนียม

 • ติดต่อ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โทร. 043-721445, 086-2301515