Headlines:
 
 
 
 
You are here:: Home
 
 

การผลิตมะละกอเพื่อการค้า(พันธุ์ศรีราชภัฏ)

พิมพ์

การผลิตมะละกอเพื่อการค้า

PaPaYa production for business


ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ผศ. ดร.รภัสสา  จันทาศรี

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริโภคส้มตำเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นอาหารหลักประจำภูมิภาคและเพิ่มความนิยมไปทั่วทั้งประเทศ และยังมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ทำให้ปริมาณการบริโภคมะละกอดิบเพิ่มขึ้น ประกอบกับปัญหาเรื่องโรคใบจุดวงแหวนที่มะละกอเป็นโรคนี้แล้วไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ จึงเป็นสาเหตุให้ปริมาณการผลิตมะละกอในภูมิภาคนี้มีปริมาณลดลง ส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนวัตถุดิบเข้าอุตสาหกรรมการผลิตผลไม้กระป๋อง  ดังนั้น การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะละกอในระบบปลอดสาร จะเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการปลูกมะละกอในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถป้องกันหรือหลีกเลี่ยงโรคจุดวงแหวนที่เป็นโรคระบาดที่สำคัญในการปลูกมะละกอทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ตลอดจนเป็นแนวทางที่จะพัฒนาสู่การผลิตมะละกอหรือพืชชนิดอื่นสู่ระบบเกษตรยั่งยืน  ซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาการเกษตรของไทยอย่างยั่งยืน ที่ทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่นคงและความปลอดภัยในสุขภาพ โดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความสอดคล้องกับการขยายตัวของกระแสความต้องการผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้พัฒนาไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์ในเชิงพาณิชย์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต และสอดคล้องกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมการผลิตมะละกอในพื้นที่เป้าหมายให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการปลูกพืชหลัก
 • เพื่อพัฒนาสายพันธุ์มะละกอให้มีความทนทานต่อการเข้าทำลายของโรคใบจุดวงแหวน
 • เพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าให้กระจายสู่พื้นที่เป้าหมาย
 • เพื่อสร้างศูนย์ต้นแบบการผลิตมะละกออย่างครบวงจรและการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์

ประสิทธิผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตมะละกอดิบได้เพียงพอต่อความต้องการ
 • สามารถให้การบริการแก่สังคม  ชุมชน และท้องถิ่นตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 • สังคมเกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ เกิดการพัฒนาอาชีพและรายได้ ทำให้ชุมชนเข้มแข็งครอบครัวอบอุ่น สังคมสันติสุข
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ  รู้ทักษะการปฏิบัติตนอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข

เนื้อหาการอบรม

 • การผลิตกล้ามะละกอเพื่อการค้า
 • การผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอเพื่อการค้า
 • การปฏิบัติดูแลสวนมะละกอเพ่อการค้า
 • วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวมะละกอ
 • การตลาดมะละกอ

รูปแบบการอบรม

 • บรรยาย
 • ฝึกปฏิบัติการ

คุณสมบัติของผู้รับการอบรม

 • เกษตรกร
 • นักเรียน/นักศึกษา
 • นักวิชาการเกษตร

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

 • ตั้งแต่ 100 ท่าน ขึ้นไป

ระยะเวลาการฝึกอบรม

 • เวลา 2 วัน

สถานที่ฝึกอบรม

 • แปลงสาธิตมะละกอ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อำเภอบรบือ,อำเภอเชียงยืน,อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ค่าลงทะเบียน

 • ท่านล่ะ 500 บาท

การสมัครและชำระค่าธรรมเนียม

 • ติดต่อ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โทร. 043-721445, 086-2301515