Headlines:
 
 
 
 
You are here:: Home
 
 

โครงการเสริมสร้างพื้นที่เชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม

พิมพ์

          ผศ. ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม ผอ.สำนักบริการวิชาการ แจ้งว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม การวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการพัฒนาต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม ภายใต้โครงการ “เสริมสร้างพื้นที่เชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม”  ณ ห้องประชุมวิญญู-คุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดยมีผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นแกนนำของสภาเด็กและเยาวชนจากทุกอำเภอของจังหวัดมหาสารคาม (รวม 13 อำเภอ) และแกนนำเด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษาในเขตเมืองอีก 2 แห่ง รวมผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 180 คน

         โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการให้เด็กและเยาวชนสามารถแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดจากตัวเด็กและเยาวชนด้วยตัวเอง และมีจิตสำนึกที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการร่วมกันพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม นอกจากนี้ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ในแต่ละอำเภอ รวมจำนวน 13 อำเภอ กับอีก 2 กลุ่มสถาบันการศึกษาในเขตอำเภอเมือง ซึ่งจะนำผลงานกลับมานำเสนอในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Show & Share Day”

ภาพการดำเนินกิจกรรม

ลงทะเบียน

อ.ชมภู่ เหนือศรี ผู้ช่วย ผอ.สำนักบริการวิชาการ พิธีกรดำเนินรายการ

ผศ. ว่าที่ รท. ดร.ณัฏฐชัย  จันทชุม ผอ.สำนักฯ

กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมฯ

นายวิศิษฐ์ เดชเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ

กล่าวเปิดการจัดกิจกรรมฯ

พิธีมอบของที่ระลึก ให้กับ นายวิศิษฐ์ เดชเสน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

ผศ. ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม ผอ.สำนักบริการวิชาการ

บรรยายพิเศษ เรื่อง “วิกฤติโลกปัจจุบันและการพัฒนาตนเอง”

บรรยากาศการอบรมฯ เชิงวิชาการ

บรรยากาศการอบรมฯ เชิงวิชาการ

กิจกรรมร้อยใจสร้างสรรค์สัมพันธ์ โดย “ครูนกเอี้ยง”

กิจกรรมร้อยใจสร้างสรรค์สัมพันธ์ โดย “ครูนกเอี้ยง”

รับฟังการบรรยาย เรื่อง “ไขกุญแจสู่ความสำเร็จ”

พักรับประทานอาหารกลางวัน

บรรยากาศกิจกรรม “รวมพลังสร้างสรรค์” โดย ครูนกเอี้ยง

บรรยากาศกิจกรรม “รวมพลังสร้างสรรค์” โดย ครูนกเอี้ยง

บรรยากาศกิจกรรม “ร้อยเรียงผลการวิเคราะห์และแนวทางสร้างสรรค์”

แบ่งกลุ่มรายอำเภอ

บรรยากาศกิจกรรม “ร้อยเรียงผลการวิเคราะห์และแนวทางสร้างสรรค์”

แบ่งกลุ่มรายอำเภอ

บรรยากาศสรุปการหาแนวทางการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

ของกลุ่มเยาวชนในแต่ละอำเภอ

บรรยากาศสรุปการหาแนวทางการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

ของกลุ่มเยาวชนในแต่ละอำเภอ

ผศ. ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม ผอ.สำนักฯ มอบทุนสนับสนุน

การดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมของกลุ่มเยาวชนในแต่ละอำเภอ

ผศ. ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม ผอ.สำนักฯ

กล่าวสรุปและปิดการจัดกิจกรรมฯ