Headlines:
 
 
 
 
You are here:: Home
 
 

โครงการ “บ้านหลังเรียน:กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย”

อีเมล พิมพ์ PDF

สำนักบริการวิชาการ ลงพื้นที่ บ้านมะค่า

จัดโครงการ “บ้านหลังเรียน:กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย”

ผศ. ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย  จันทชุม ผอ.สำนักบริการวิชาการ ได้แจ้งพระวรุณว่าสืบเนื่องจากการตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมมือจัดกิจกรรมโครงการบ้านหลังเรียน: กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 เวลา 16:30 – 19:30 น. ณ บ้านมะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม กิจกรรมดังกล่าว เป็นการสรุปกิจกรรมที่เป็นความต้องการของเยาวชนในชุมชน มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 39 คน อายุโดยเฉลี่ย 16 ปี และเมื่อสิ้นสุดโครงการ สำนักบริการวิชาการจะสรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอผลงานต่อประชาคมต่อไป

ภาพกิจกรรม