Headlines:
 
 
 
 
You are here:: Home
 
 

ศูนย์บริการวิชาการ มข. MOU กับ สำนักบริการวิชาการ มรม. ร่วมกันพัฒนาการบริการวิชาการสู่ชุมชน

อีเมล พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 สำนักบริการวิชาการ มรม. นำโดย ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เอกทัศน์ ได้ลงนามความร่วมมือข้อตกลงในการพัฒนาการบริการวิชาการสู่ชุมชนกับ ศูนย์บริการวิชาการ มข. นำโดย ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ โดยตระหนักถึงคุณูปการแห่งความร่วมมือทางการให้บริการวิชาการแก่สังคม และพัฒนาบุคลากรในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีศักยภาพทางด้านบริการวิชาการ

สำนักบริการวิชาการ มรม. และ ศูนย์บริการวิชาการ มข. เห็นสมควรทำข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินการบริการวิชาการแก่สังคม และการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านบริการวิชาการแก่สังคมและการพัฒนาเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาการร่วมกัน ดังนี้

  1. ความร่วมมือในการให้บริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  2. ความร่วมมือในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านบริการวิชาการ
  3. ความร่วมมือในการเป็นเครือข่ายงานบริการวิชาการและชุมชน
  4. ความร่วมมือและกิจกรรมด้านอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานทั้งสองเห็นสมควร  ซึ่งสอดคล้องต่อพันธกิจของหน่วยงานทั้งสอง

โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

 

ภาพกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น